Pages Navigation Menu

Alla kan -ett projekt för att lära skolelever HLR

 

 

Alla kan -ett projekt för att lära skolelever HLR

Så många som möjligt ska lära sig HLR med hjärtstartare! Ju fler som kan ingripa, desto större chans att överleva ett hjärtstopp.  Antalet hjärtstartare i samhället har ökat kraftigt och ca 20 000 finns nu utplacerade i offentliga miljöer. Men hur ska man nå ut med HLR-utbildningen till allmänheten?

Idag finns inte så många tänkbara forum där man når hela befolkningen. Tidigare fanns värnplikten, där  nästan alla manliga medborgare passerade på ett eller annat sätt. Nu är det egentligen bara i den obligatoriska grundskolan man når en hel årskull både pojkar och flickor. Varje årskurs omfattar cirka 100.000 elever. Att nå ut till våra grundskolor med utbildning i HLR har därför alltid varit ett önskemål från HLR-rådets sida.

På 1990-talet introducerades därför ett program efter norsk förlaga: Livräddande första hjälp i grundskolan, med underrubriken Barn kan rädda liv. Programmet är en lärarhandledning för ett 10-stegsprogram i HLR för barn i förskola och i grundskola. Handledningen är upplagd på så vis att den börjar med förskoleklass och avslutas med årskurs nio. Läraren genomför en del i varje årskurs för att slutligen omfatta en komplett HLR-utbildning i årskurs 9. Det kräver kontinuitet och samarbete under ett stort antal år.

Ny pedagogik – Nya möjligheter

Det nya utbildningsmaterialet med enkla uppblåsbara HLR-dockor, MiniAnne, med tillhörande DVD-träningsprogram möjliggjorde en mycket kortare men ändå effektiv utbildningsmetodik för att lära ut HLR.En  modell för att snabbare nå ut till skolor startades i Danmark i 2009. Med finansiellt stöd av Trygd-fonden erbjöds alla skolor med årskurs 7 gratis utbildning av instruktörer och därefter klassuppsättningar av MiniAnne. Målet var att utbilda alla elever i årskurs 7 och att eleverna sedan i sin tur kunde ta hem övningsdockorna och utbilda föräldrar och andra hemma. Eleverna får sin HLR-träning under 1-2 lektionstimmar med möjlighet till repetition i årskurs 8-9 med hjälp av det MiniAnne-material som skolan erhållit.

 

Bakgrund projektet Alla kan

Den här danska modellen intresserade HLR-rådet. En möjlighet att nå många på kort tid. En delegation från Danmark bjöds in till ett möte i Stockholm 2011 varefter en projektgrupp startades, med Bengt S. Persson som projektledare och deltagare från HLR-rådet och Civilförsvarsförbundet. Vi definierade vår målsättning enligt följande:

Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet) tillsammans med Civilförsvarsförbundet vill göra det möjligt för högstadieskolor att utbilda åk 7- elever i hjärt- lungräddning med hjärtstartare, genom att utan kostnad erbjuda utbildning av instruktörer vid alla högstadieskolor och förse skolorna med utbildningspaket med övningsdockor. Modellen innebär att HLR-rådet står för material och arvoderar Civilförsvarsförbundet för att genomföra instruktörskurserna. Idrottslärare/ motsvarande utbildas till instruktörer i HLR med hjärtstartare. Utbildning erbjuds kommunvis där instruktörer från flera skolor utbildas samtidigt av Civilförsvarsförbundets huvudinstruktörer. Efter genomgången och inrapporterad kurs erhåller godkänd deltagare sitt unika instruktörs-nummer via e-mail. Var och en av de deltagande skolorna erhåller 30 st MiniAnne-kit.

Övergripande målsättning är att alla landets elever i åk 7 ska få lära sig HLR med hjärtstartare. Med möjlighet till repetition i åk 8 och åk 9. Det är ingen liten målgrupp vi siktar på att nå ut till. I 280 kommuner finns 1800 skolor med årskurs 7 . Varje årskurs omfattar närmare 100 000 elever. Alltså 100 000 nya potentiella livräddare som kan Hjärt- lungräddning med hjärtstartare.  Varje år!

Pilotprojekt 2012……

Med stöd av ett stipendium från Stig Holmbergs fond påbörjades vårterminen 2012 ett första pilotprojekt i tre kommuner: Sotenäs, Göteborg och Skellefteå. Ett urval av totalt 9 skolor i dessa kommuner gjordes, omfattande 558 elever i åk 7. Totalt utbildades 18 instruktörer på dessa 9 skolor.

För att hantera logistik med kursanmälningar, information, registrering av utbildade mm skapades en hemsida www.allakanhlr.se under ht 2012.

Introduktionen av MiniAnne-var en viktig faktor. En annan mycket viktig pusselbit föll på plats när man med glädje kunde konstatera att det numera i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står beskrivet att ett centralt innehåll i ämnet Idrott och Hälsa i årskurserna 7-9 är Första hjälpen och hjärt-lungräddning.

…och så här har vi fortsatt  2013-2014

Efter att ha utvärderat erfarenheterna från pilotprojektet har  Alla kan därefter fortsatt med sin spridning av HLR-kunskaper i skolor runt om i Sverige.   38 instruktörskurser har nu genomförts i 29 olika kommuner. Totalt finns 379 skolor med åk 7 på dessa orter omfattande >24 000 elever.  I dessa kommuner har 256 lärare  utbildats till instruktörer representerande 138 skolor. Varje skola har erhållit 30 MiniAnne-kit, vilket innebär att vi delat ut mer än 4 000 MiniAnne till högstadieskolor. Utan kostnad för skolorna.  Imponerande tal!

”Allakan”  har också presenterats bl.a. med föreläsningar på kongressen HLR 2013 i Malmö, på Skolforum-kongressen i Stockholm och projektet har rönt internationell uppmärksamhet och intresse.

Nu ser vi fram emot fortsatt spridning till fler kommuner och skolor i Sverige för att ytterligare öka chansen till överlevnad efter plötsligt hjärtstopp. Ju fler som kan agera på rätt sätt så snabbt som möjligt, desto fler liv kan räddas.

 

BSP jan 2014